Popis vzoru či právní služby

Pořízením tohoto dokumentu získáváte vzor darovací smlouvy společně se smlouvou o zřízení služebnosti bytu, která je v tomto vzoru sjednána jako bezúplatná. Předmětem této darovací smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k bytové jednotce vymezené na základě občanského zákoníku, tj. vymezené po 1.1.2014 (seznatelné také z výpisu z katastru nemovitostí). Oprávněný ze služebnosti (dárce), vzhledem k výše uvedenému, není povinen za zřízení sjednané služebnosti hradit povinnému ze služebnosti (obdarovanému) peněžní náhradu. Vzhledem ke smluvní volnosti si mohou dárce a obdarovaný upravit tato ujednání dle libosti a dohodnout se na konkrétní částce za zřízení služebnosti, či na pravidelných např. měsíčních částkách. Společně s tímto vzorem získáváte praktický popis, který Vám usnadní orientaci během vyplňování vzoru a následného postupu při vkladu práva do katastru nemovitostí. Popis Vám mimo výše uvedené také zjednodušeně přiblíží obecnou právní úpravu institutu darování a vymezení bytových jednotek.

Darovací smlouva je bezúplatné právní jednání, kterým dárce převádí vlastnické právo k věci na obdarovaného, popřípadě se v budoucnu vlastnické právo převést zavazuje, obdarovaný dar přijímá. Pokud se převádí vlastnické právo k nemovité věci, musí být nemovitá věc náležitě specifikována. Dále je třeba určitý projev vůle převést vlastnické právo k předmětu daru a bezplatnost takového převodu.

Služebnosti jsou jedněmi ze dvou druhů věcného břemene. Zákon zná mimo služebností ještě břemena reálná. Služebnost je závazek vlastníka nemovité věci strpět výkon práv náležející oprávněnému ze služebnosti. Služebnosti rozlišujeme na dvě kategorie, a to služebnosti pozemkové, vztahující se ke konkrétnímu pozemku a služebnosti osobní, které jsou vázané na určitou osobu. Při zřízení služebnosti bytu, je oprávněný ze služebnosti oprávněn užívat nemovitost ke které se služebnost vztahuje. Je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bytu (byt vymezený dle občanského zákoníku)

1.490  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400