Naše kancelář Vám pomůže se správou a vymáháním Vašich pohledávek za dlužníky. Zastupujeme přední české i nadnárodní společnosti a máme tak zkušenosti se správou souborů pohledávek čítajících tisíce kusů.

Zkušení advokáti Vám poskytnou komplexní právní rady a navrhnou nejefektivnější postup pro řádné splacení všech Vašich nároků.

Obvyklý postup, který volíme při vymáhání pohledávek je odeslání písemné výzvy dlužníkovi k úhradě jeho dluhu, a to na všechny dostupné kontaktní údaje. Nedostojí-li dlužník svým závazkům dobrovolně, budeme Vás zastupovat v soudním řízení. Následně jsme připravení zajistit výkon rozhodnutí skrze spolupracující exekutorské úřady za zvýhodněných podmínek. Vedle toho máte možnost si vybrat i Vámi preferovaný exekutorský úřad.

Po celou dobu jste informováni o stavu vymáhání prostřednictvím pravidelných reportů. K dispozici jsou také cloudová úložiště pro hromadné předávání dat o dlužnících, vzdálené přístupy do přehledu Vašich spisů u advokátní kanceláře i spolupracujícího exekutorského úřadu, kompletní lustrace dlužníka včetně výpisů z centrální evidence exekucí, insolvenčního, obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, na požádání veřejně nepřístupná kompletní lustrace majetku dlužníka, prověření odcizení dokladů totožnosti apod.

Mimo jiné zajišťujeme právní servis i v případě prodeje či nákupu pohledávek.

Výběr poskytovaných služeb
  • Lustrace dlužníků a jejich majetku

  • Předžalobní výzva

  • Podání žaloby, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu

  • Správa souborů pohledávek (kompletní servis včetně pravidelného reportingu, vzdálených přístupů, cloudových úložišť pro výměnu dat apod.)

  • Přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení, dražeb, dědictví, likvidace

  • Exekuce

  • Postoupení pohledávek (nákup, prodej, analýza vymahatelnosti)

  • Zajištění pohledávek (směnky, ručení, zástavní právo, zajišťovací převod nemovitosti apod.)

  • Sepis smluv o zápůjčce, uznání dluhu a splátkových kalendářů

  • Spolupráce s notáři, zajištění notářských zápisů s přímou vykonatelností

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400