Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07673418, se sídlem Dřevná 2, 128 00 Praha.

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracováva

A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:

Účel:

 • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace.

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce

Účel:

 • pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby nebo jiných pohledávek Správce;
 • ochrany a vymáhání dalších práv a oprávněných zájmů Správce;
 • ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti;
 • kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce;
 • identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce;
 • přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim klientům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel:

 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
 • vedení účetnictví;
 • plnění dalších zákonem uložených povinností (archivační povinnosti, povinnosti dle AML, evidence údajů v souvislosti s ověřením pravosti podpisu).
3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje;
 • údaje o produktech a službách, které jste zakoupili či objednali u nás, příp. o produktech a službách, které nám poskytujete;
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo bankovního účtu apod.);
 • pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti.
4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

 • údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce;
 • zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní věstník, centrální evidence exekucí apod.
5. Kdo je příjemcem osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, daňovým a účetním poradcům;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (nejsou-li chraněny povinností mlčenlivosti advokáta), nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.
6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 1. popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

9. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti (viz kontaktní stránka), příp. na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz níže).

10. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů a žádat ukončení takového zpracování.

11. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

S jakoukoli žádostí či otázkou ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:

Mgr. Jan Ambrož, kontaktní adresa Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň, email: ambroz@abpartners.cz, tel. +420 730 688 240.

12. Další informace o zpracování osobních údajů

Další podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v naší směrnici Ochrany osobních údajů dostupné na https://www.abpartners.cz/gdpr.