AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07673418, DIČ: CZ07673418, se sídlem Dřevná 2, 128 00 Praha (dále jen „Advokátní kancelář„) je advokátní kanceláří vykonávající svou činnost dle zákona o advokacii.

Prezentované informace

Webové stránky ABpartners.cz (dále jen „Webové stránky“) slouží pro prezentaci Advokátní kanceláře a jejích služeb.

V rámci Webových stránek jsou rovněž prezentovány informativní články Advokátní kanceláře nebo třetích osob o vybraných legislativních změnách, judikatuře a právní problematice. Informace takto předkládané mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled změn v legislativě, judikatuře či právní praxi.

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na způsob užití Webových stránek je nutné se řídit níže uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webových stránek.

Informace prezentované na Webových stránkách slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy, dohody či jakéhokoliv ujednání. Jakoukoliv smlouvu, dohodu či ujednání je možné uzavřít pouze v písemné formě a Advokátní kancelář vylučuje uzavření jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání v jiné než písemné formě.

Vyloučení odpovědnosti (s výjimkou portálu LegalShop)

Advokátní kancelář vynakládá veškeré úsilí, aby prezentované informace byly pro návštěvníky přínosné. Advokátní kancelář však nezaručuje ani nečiní záruky o přesnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto informací. Informace uvedené na těchto Webových stránkách nejsou míněny jako právní rada a neměly by být takto užívány, jejich účelem je upozornit na určité vybrané právní otázky, nikoliv poskytnout ucelené právní stanovisko či vyčerpávající rozbor. Advokátní kancelář neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností prezentovaných na Webových stránkách na jakýkoli právní případ. Budete-li potřebovat detailnější informace nebo návaznou radu s ohledem na otázky obsažené na těchto Webových stránkách, doporučujeme použít kontaktní formulář.

Advokátní kancelář nepřijímá jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto Webových stránek a dále odmítá odpovědnost jakékoli povahy za veškeré ztráty způsobené v souvislosti s užíváním těchto Webových stránek. Toto omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo kdykoli měnit zveřejněné informace bez předchozího oznámení.

Upozorňujeme, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích osob.

Odkazy na webové stránky jiných osob jsou zde uvedeny pouze z praktických důvodů a nezakládají odpovědnost za informace, obsažené na webových stránkách jiných osob, ani souhlas s jejich obsahem ze strany Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář nečiní žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, s ohledem na přesnost, dostupnost, spolehlivost nebo obsah takových informací, textů, grafického zpracování a odkazů. Advokátní kancelář neprováděla testování webových stránek třetích osob a nečiní žádná prohlášení s ohledem na kvalitu, bezpečnost nebo spolehlivost těchto stránek.

Používání Webových stránek

Advokátní kancelář nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Advokátní kancelář nemůže zaručit nepřerušený přístup na Webové stránky, ani nezávadnost a bezpečnost Webových stránek. Advokátní kancelář neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Webových stránek, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webových stránkách, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webových stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání Webových stránek dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Advokátní kancelář oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit Advokátní kanceláři škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Ochrana autorských práv

Obsah Webových stránek mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu, programového vybavení Webových stránek a obecného vzhledu Webových stránek jsou předmětem autorských práv Advokátní kanceláře, jejich členů, zaměstnanců, není-li uvedeno výslovně jinak. Webové stránky mohou rovněž obsahovat autorská díla třetích osob, která jsou zveřejňována vždy v souladu s podmínkami stanovenými na základě vzájemné dohody stran nebo svolení osoby disponující s autorskými právy k takovým autorským dílům. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do Webových stránek či jejích částí nebo jejich nepovoleným užitím, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Advokátní kanceláře. Při povoleném užití obsahu uvedených na těchto Webových stránkách, tj. po předchozí dohodě s Advokátní kanceláří, je nutné uvést Advokátní kancelář jako autora obsahu spolu s uvedením hypertextového odkazu na Webové stránky, není-li dohodnuto jinak.

Při nerespektování výše popsaného zákazu bude Advokátní kancelář postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Ochrana osobních údajů

Při používání Webových stránek poskytujete Advokátní kanceláři některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání Webových stránek dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má Advokátní kancelář přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním Webových stránek souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Advokátní kancelář při nakládání s osobními údaji postupuje v souladu s právním řádem České republiky.

Osobní údaje

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v „Informaci o zpracování osobních údajů“ dostupné na https://www.abpartners.cz/legalshop/gdpr-smlouvy a v naší politice „Ochrana soukromí“ dostupné na https://www.abpartners.cz/gdpr.

Soubory cookies

Webové stránky pro svou činnost využívají takzvané soubory „cookies“. Webové stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc., a dále služby pro marketing společnosti Facebook Inc. K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Poskytnutím souhlasu na Webových stránkách udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás Advokátní kanceláři, společnosti Google, Inc., Facebook Inc. a dalším společnostem, které svými službami zajišťují spolehlivý provoz Webových stránek (Yoast BV atd.).

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Webových stránek.