Obchodní podmínky LegalShop

pro poskytování právních informací a právních služeb prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese www.abpartners.cz/legalshop (dále jen „obchodní podmínky“)

Poskytovatel služeb:

AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Dřevná 2, 128 00 Praha
IČ: 07673418, DIČ: CZ07673418
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305227
e-mail: legalshop@abpartners.cz
(dále jen „poskytovatel“)

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytovatele upravují práva a povinnosti smluvních stran:

1.1.1 vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím komunikace přes e-mailovou adresu legalshop@abpartners.cz či prostřednictvím internetového rozhraní on-line systému (vše dále jen „rozhraní“) s nabídkou služeb (jak jsou definovány níže) dostupného z domény na adrese www.abpartners.cz/legalshop s názvem LegalShop (dále jen „portál“);

1.1.2 vzniklé při poskytování služeb (jak jsou definovány níže) prostřednictvím rozhraní portálu;

1.1.3 vzniklé při využívání rozhraní portálu;

1.1.4 a další související právní poměry.

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky uživatele se nepoužijí, přestože na ně výslovně odkazuje jakýkoli dokument smlouvy, s výjimkou případů, kdy poskytovatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek uživatele.

1.3 V případě změny obchodních podmínek se na uživatele a příslušnou smlouvu vztahují obchodní podmínky ve znění, ve kterém byly účinné k okamžiku jejich odsouhlasení uživatelem.

1.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z rozhraní portálu. Smlouva a tyto obchodní podmínky budou vykládány vždy v souvislosti s podmínkami uvedenými v rozhraní portálu a jejich smyslem a významem.

1.5 V otázkách neupravených smlouvou, obchodními podmínkami či komunikací se poskytování služeb řídí podmínkami uvedenými v rozhraní portálu (včetně formulářů).

1.6 Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

1.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace uživatele provedené v rozhraní portálu může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávky služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to rozhraní portálu umožňuje, může uživatel provádět objednávky služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu.

2.2 Při registraci v rozhraní portálu, při objednávání služeb a jakékoli komunikace s poskytovatelem je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje vztahující se k jeho osobě a objednávaným službám. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu, při objednávání služeb a jakékoli komunikaci jsou poskytovatelem považovány za správné a úplné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Poskytovatel může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než jeden (1) měsíc nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet není majetkem uživatele a dále že nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či výpadky hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

3. Předmět služeb

3.1 Poskytovatel prostřednictvím rozhraní portálu nabízí a poskytuje:

3.1.1 právní informace, kterými jsou zejména zpracované vzory obecných dokumentů právní povahy bez vazby na konkrétní případ, uživatele či jiného klienta poskytovatele (dále jen „právní informace“), přičemž poskytnutí právní informace není poskytnutím právní služby;

3.1.2 právní služby, které jsou v označení služby výslovně označeny jako právní služby a kterými se rozumí výhradně příprava právních dokumentů na míru dle pokynů a zadání uživatele a s tím související právní poradenství specifikované smlouvou a dále poskytnutí právní konzultace (dále jen „právní služby“);

(společně dále jen „služby“). V rámci poskytnutí veškerých služeb, jak jsou zde definovány, dochází vždy k poskytnutí výsledku služby v podobě digitálního obsahu, není-li dohodnuto jinak.

3.2 Poskytovatel prostřednictvím rozhraní portálu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je právní zastoupení jakékoli osoby včetně uživatele. Právní jednání zmocňující poskytovatele k zastoupení uživatele či jiné třetí osoby prostřednictvím rozhraní portálu poskytovatel není možné platně učinit, když poskytovatel si pro tento případ vyhrazuje formu písemného jednání v listinné, tedy nikoliv elektronické, podobě. Pro vyloučení pochybností poskytovatel nepřijímá zmocnění učiněné prostřednictvím rozhraní portálu či v jiném případě, aniž by byla mezi poskytovatelem a zmocnitelem uzavřena příslušná smlouva o poskytování právních služeb v listinné podobě.

3.3 Uživatel si je vědom, že mu uzavřením smlouvy prostřednictvím rozhraní portálu nevznikají žádná práva na používání jakýchkoli ochranných známek, užitných či průmyslových vzorů, dalších práv duševního vlastnictví, registrovaných označení, obchodních názvů, marketingových označení aj. poskytovatele nebo smluvních partnerů poskytovatele, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou v písemné formě výslovně sjednáno jinak.

4. Ochrana spotřebitele

4.1 V případě, že objednává uživatel služby jako spotřebitel, tedy pokud je fyzickou osobou a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, vztahuje se na něj zákonná ochrana spotřebitele. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na uživatele ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

4.2 Jako spotřebitel má uživatel především:

4.2.1 právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. rozhraní portálu, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

4.2.2 právo na sdělení předepsaných informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo v rozhraní portálu);

4.2.3 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

4.3 Pokud uživatel objednává služby jako spotřebitel a poskytne výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy (zejména pokynem k započetí prací), bere na vědomí a souhlasí, že tím ztrácí právo odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě pro odstoupení, je-li služba splněna. Není-li služba splněna v uvedené lhůtě, má právo odstoupit od smlouvy, ale uhradí poskytovateli poměrnou část za plnění již poskytnuté (rozsah již provedených prací). Pokud uživatel objednává dodání digitálního obsahu bere na vědomí a souhlasí, že tím ztrácí právo odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě pro odstoupení.

4.4 Neposkytne-li uživatel, který objednává služby jako spotřebitel, výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má právo ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení od smlouvy uživatel poskytovatele informuje. Uživatel k tomu může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný níže v těchto obchodních podmínkách. Veškeré přijaté peněžní prostředky poskytovatel uživateli vrátí do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým je přijal, nebo způsobem, jaký bude uživatel požadovat.

4.5 Pokud uživatel objednává právní služby u poskytovatele jako spotřebitel a vznikne-li mezi stranami spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou advokátní komoru (adresa: Národní 16, 110 00 Praha 1, webové rozhraní: www.cak.cz, elektronický kontakt: epodatelna@cak.cz, telefon: 221 729 011) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti může uživatel rovněž využít online platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.6 Pokud uživatel objednává služby spočívající v poskytnutí právní informace u poskytovatele jako spotřebitel a vznikne-li mezi stranami spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové rozhraní: adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti může uživatel rovněž využít online platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.7 Mimosoudní vyřizování stížností uživatele, který je spotřebitelem, zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy legalshop@abpartners.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle poskytovatel na elektronickou adresu, ze které byla stížnost odeslána.

5. Uzavření smlouvy a komunikace

5.1 Nabídka služeb uvedená na rozhraní portálu je nabídkou na uzavření smlouvy. V rámci procesu uzavření smlouvy o poskytnutí právní informace je vyžadováno vyplnění povinných polí objednávkového formuláře v části Pokladna rozhraní portálu a zároveň potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Smlouva o poskytnutí právní informace je uzavřena okamžikem kliknutí na tlačítko „Závazně objednat“.

5.2 Nabídka poskytnutí služby a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na rozhraní portálu, nebo, pokud byly zaslány e-mailem, do okamžiku zaslání změněné nabídky nebo ceny uživateli nebo její úhrady poskytovateli či odsouhlasení ze strany uživatele (dle toho, co nastane dříve), nikoliv však déle než pět (5) pracovních dnů.

5.3 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená osobně, dále vyplnění příslušného formuláře či dotazníku uživatelem na rozhraní portálu a dále komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a to za použití emailových adres a telefonních kontaktů poskytovatele uvedených v rozhraní portálu a těchto obchodních podmínkách, e-mailových adres a telefonních kontaktů uživatele uvedených uživatelem v příslušných formulářích v rozhraní portálu, nebo ve výše uvedené komunikaci každého z nich (dále jen „komunikace“). Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu či telefonní služby) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které uživatel používá, a tyto náklady si hradí uživatel sám.

6. Cena služby a platební podmínky

6.1 Poskytovatel poskytne službu uživateli nebo zpřístupní či zašle její výsledek uživateli až po uhrazení ceny služby, není-li mezi stranami dojednáno jinak. Splatnost ceny služby je stanovena na čtrnáct (14) dní ode dne vystavení daňového dokladu. V případě, že cena služby nebude uživatelem uhrazena řádně a včas, platí, že uživatel na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

6.2 Rozhraní portálu obsahuje závaznou nabídku služeb včetně jejich specifikace a ceny za jednotlivé služby.

6.3 Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena je konečná, včetně příslušné sazby DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel uživateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uživatele.

6.4 Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohu na služby ve výši až sta (100) procent ceny  služby. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Uživatel je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře. Po poskytnutí služby je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že uživatel na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

6.5 Cenu služby dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

6.5.1 bezhotovostní platba platební kartou;

6.5.2 platba bankovním převodem na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo bankovního účtu: 1145743002/2700.

6.6 V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedenému na daňovém dokladu, resp. zálohové faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu služby, resp. zálohu, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Pro platby kartou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.

6.7 Bankovní či jiné transakční poplatky spojené s platbami poskytovateli hradí uživatel. Strany výslovně sjednávají, že uživatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí cenu služby či její část před okamžikem její splatnosti.

6.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uživatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části ceny za službu z důvodu vad služby nebo jiných tvrzených nároků uživatele vůči poskytovateli.

7. Podmínky poskytování služeb, garance kvality služeb a etický kodex

7.1 Poskytovatel je advokátní kanceláří – společností, jejíž společníci jsou advokáty zapsanými v České advokátní komoře pod níže uvedenými evidenčními čísly:

Jan Ambrož, ev. č. ČAK: 16681
Petr Bílý, ev. č. ČAK: 16583
Eva Benešová, ev. č. ČAK: 16580
Klára Nezkusilová, ev. č. ČAK: 11698

Sídlo České advokátní komory je Kaňkův palác (hlavní budova), Národní 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 729 011, fax: +420 224 932 989, web: www.cak.cz.

7.2 Veškeré služby poskytuje poskytovatel. Na poskytnutí právních služeb se vztahuje zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“).

7.3 Poskytovatel postupuje při poskytování právních služeb vždy nestranně, nezávisle, chrání a prosazuje práva a oprávněné zájmy uživatele, a jedná s řádnou péčí a svědomitě. Poskytovatel se při poskytování právních služeb řídí zákonem o advokacii, etickým kodexem advokátů (usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, dostupné na www.cak.cz), a dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory a právními předpisy.

7.4 Poskytovatel odpovídá uživateli za škody způsobené v rozsahu stanoveném právními předpisy, ve vztahu k právním službám zejména předpisy o advokacii. Poskytovatel je pro případy způsobení škody v rámci poskytování právních služeb uživateli pojištěn. Za škodu poskytovatel neodpovídá v případě, že výsledek jeho činnosti bude pozměněn nebo do něj bude zasaženo, nebo se s ním bez jeho souhlasu naloží jiným než dohodnutým nebo dovoleným způsobem.

7.5 Práva a povinnosti stran jinde neupravené (tj. ve smlouvě, obchodních podmínkách, komunikaci, či v podmínkách rozhraní portálu) se řídí příslušnými ustanoveními zákona o advokacii, jde-li o právní službu, a/nebo zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

7.6 Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby a odstoupit od smlouvy, pokud by to bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo zákonem, mohlo vést k nezákonné činnosti, obcházení zákona nebo by bylo v rozporu s dobrými mravy či stavovskými předpisy České advokátní komory.

7.7 Poskytovatel je oprávněn a současně povinen před poskytnutím právní služby vyžadovat od uživatele a uživatel je povinen poskytnout údaje o totožnosti uživatele přiměřeným způsobem, a to zejména poskytnutím jména a příjmení, data narození či rodného čísla, je-li potřeba, bydliště a kopie dokladu totožnosti, ze kterého budou výše uvedené údaje zjevné. Poskytovatel je oprávněn, zejména v souvislosti s právními službami, vyžadovat od uživatele a uživatel je povinen poskytnout i jiné údaje či nezbytnou součinnost za účelem splnění služeb. Uživatel je povinen tyto povinnosti splnit bez zbytečného dokladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů. V případě prodlení uživatele se splněním této povinnosti zcela či zčásti je poskytovatel oprávněn okamžitě bez dalšího odstoupit od smlouvy. O dobu prodlení uživatele se prodlužuje doba pro poskytnuté služby poskytovatelem.

7.8 Způsob poskytnutí služby určuje poskytovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Služba spočívající v poskytnutí právní informace je zpravidla poskytnuta zpřístupněním výsledku služby v rozhraní portálu ihned po zaplacení takové služby. Právní služba je zpravidla poskytnuta odesláním výsledku právní služby na e-mailovou adresu uživatele či jiným způsobem.

7.9 Dobu poskytnutí služby určuje vždy poskytovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Služba spočívající v poskytnutí právní informace je zpravidla poskytnuta zpřístupněním výsledku služby v rozhraní portálu ihned po zaplacení takové služby. Právní služba je zpravidla poskytnuta odesláním výsledku právní služby na e-mailovou adresu uživatele do čtrnácti (14) dnů, nevyplívá-li z povahy právní služby, že bude poskytována po delší dobu.

7.10 Výsledek služby je vždy poskytován v podobě digitálního obsahu, není-li dohodnuto jinak. Výsledek služby jako digitální obsah je poskytován zpravidla v souborovém formátu sady kancelářských aplikací Microsoft Office, tzn. zejména ve formátech souborů .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx apod., příp. Adobe PDF. O formátu souboru rozhoduje vždy poskytovatel. Po dohodě s poskytovatelem může být digitální obsah poskytnut uživateli i v jiném formátu. Digitální obsah není chráněn žádnými zvláštními technickými ochrannými opatřeními. Součinnost digitálního obsahu s hardwarem je stanovena na základě minimálních hardwarových požadavků softwaru používaného uživatelem k otevření výše definovaných souborových formátů.

7.11 Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu po poskytnutí služby zkontrolovat poskytnutou službu či její výsledek a v případě jakýchkoliv vad o tom neprodleně informovat poskytovatele.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou, tj. zejména to, že:

8.1.1 obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní portálu, případně vzájemné komunikaci stran vztahující se ke smlouvě;

8.1.2 služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a případně trvá po sjednanou dobu;

8.1.3 služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.

8.2 Reklamaci uživatel uplatní písemně emailem, v listinné podobě či osobně na adrese sídla či jakékoli provozovny poskytovatele spolu s uvedením, v čem vadu služby uživatel spatřuje. Zjevné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu pro poskytnutí služby, skryté vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich uživatel dozví. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

8.3 V případě oprávněné reklamace může uživatel zvolit zejména některé z následujících práv:

8.3.1 bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);

8.3.2 přiměřená sleva z ceny služby;

8.3.3 odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).

8.4 Zvolený způsob řešení reklamace uživatel sdělí při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení uživatel nezvolí, má nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

8.5 Práva z vadného plnění uživateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo pokud vadu sám způsobil, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

8.6 Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění služby. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s uživatelem nedohodne na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytovatel vystaví uživateli, který je spotřebitelem, písemné potvrzení.

8.7 Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace, uplatní-li jej do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

9. Mlčenlivost poskytovatele

9.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, ledaže ho této povinnosti uživatel zprostí a s výjimkou zákonem stanovených výjimek (viz § 21 zákona o advokacii).

10. Upozornění uživatele

10.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

10.1.1 při poskytování právních služeb vychází poskytovatel výhradně z informací sdělených mu uživatelem, přičemž správnost, úplnost a pravdivost informací poskytovatel nezkoumá a předpokládá, že všechny sdělené informace jsou úplné, správné a pravdivé, a že neexistují žádné další právně relevantní informace než ty, které mu byly sděleny;

10.1.2 poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za legálnost, věcnou správnost a smysluplnost rozhodnutí a instrukcí uživatele a při své činnost plně spoléhá na pravdivost a úplnost všech informací a podkladů získaných od uživatele;

10.1.3 právní služby jsou vyjádřením právních názorů právníků poskytovatele získaných s vynaložením náležité péče, a že nelze tedy vyloučit jiný názor ze strany třetích osob, orgánů nebo soudů. Existence jiného právního názoru není vadou služby a nezakládá jakákoli práva uživatele z vadného plnění;

10.1.4 programové vybavení, grafické prvky a další součásti tvořící rozhraní portálu jsou chráněny autorským právem;

10.1.5 poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní portálu nebo v důsledku užití rozhraní portálu v rozporu s jeho určením;

10.1.6 poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé na straně poskytovatelů technického zabezpečení služeb;

10.1.7 poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé na straně poskytovatelů technického zabezpečení služeb;

10.1.8 služby a jejich výsledky jsou určeny pro výlučné použití příslušného uživatele a nesmí být předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;

10.1.9 poskytnuté služby nemohou nahradit služby poskytované daňovými, účetními, ekonomickými či jinými poradci;

10.1.10 služby a jejich výsledky vycházejí z právního stavu účinného v době poskytnutí služby;

10.1.11 služby nebudou ze své povahy představovat služby, při kterých by měl poskytovatel povahu povinné osoby ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, pokud by takovou povahu měly mít, poskytovatel bude oprávněn provést identifikaci či kontrolu uživatele dle tohoto zákona a souvisejících stavovských předpisů České advokátní komory.

10.2 Uživatel nesmí:

10.2.1 při využívání rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz či poskytnutí služby;

10.2.2 vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní portálu;

10.2.3 užívat rozhraní portálu nebo služby takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.

11.2 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3 Názvy článků těchto obchodních podmínek nemají právní, ale pouze orientační význam.

11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

11.5 Smluvní strany přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu uživateli, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky služby budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

11.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy uzavřené o 1.1.2020. Verze obchodních podmínek: 1.1.[/vc_column_text][vc_column_text]

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

PŘEHLED VERZÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK LEGALSHOP

Verze 1.1. – Platnost od 1.1.2020