Nabízíme autorizaci smluv k nemovitostem na Slovensku

Autorizací smlouvy advokátem se v rámci slovenského právního řádu rozumí sepsání smlouvy o převodu nemovitosti, zjištění totožnosti účastníků této smlouvy a jejich zástupců, posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům, a posouzení, zda uzavřením smlouvy nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody.
Autorizaci smlouvy advokátem lze srovnat se sepsáním smlouvy o převodu nemovitostí formou notářského zápisu. Celý proces poskytuje několik výhod.
Důvody, proč doporučujeme autorizovat smlouvu advokátem
1. Vklad autorizované smlouvy katastrální odbor povolí ve lhůtě nejpozději do 20 dnů bez bližšího zkoumání smlouvy na katastru nemovitostí. Často se stává, že účastníci smlouvy čekají na zápis vlastnického práva i několik měsíců. Pokud smlouvu autorizuje advokát, smlouva o převodu bude zavkladována ve zrychlené lhůtě 20 dnů.
2. Autorizací smlouvy se chrání nabyvatel nemovitosti (kupující). Když smlouvu autorizuje advokát – garantuje, že se kupující nestane obětí podvodu.
3. Advokátní kancelář zajistí rovnocenný přístup k oběma účastníkům a vysvětlí jim podmínky ve smlouvě.
4. Autorizace smlouvy advokátem přináší i tu výhodu, že prodávající a kupující nemusí své podpisy ověřit notářem. Autorizování kupní smlouvy advokátem nahrazuje ověření pravosti podpisu notářem. Na Slovensku ověřují podpisy jinak pouze notáři a obecní úřady.

Bilancujeme uplynulý rok 2023

Bilancujeme rok 2023, který pro nás byl v mnohém přelomový:
📈 V roce 2023 jsme opět rostli
✅ Získali jsme ocenění jako doporučovaná kancelář žebříčku Právnická firma roku 2023 ve 4 kategoriích – Duševní vlastnictví, Firemní compliance, Správa majetku a Zdravotnické právo
✅ Přivítali jsme nové členy našeho právního týmu
✅ Investovali jsme do IT vybavení kanceláře
✅ Přispěli jsme částkou 142.000 Kč na dobročinné účely
✅ Vyvinuli jsme vlastní nástavbu software pro vymáhání pohledávek, kdy pro nás není rozhodující, zda vymáháme jednotky pohledávek či řádově stovky pohledávek
✅ Investovali jsme do licencí pro watching ochranných známek a nyní jsme schopni hlídat Vaše ochranné známky po celém světě
✅ Zapojili jsme do našich procesů právní umělou inteligenci pro vyhledávání a analýzu judikatury a tvorbu struktury právních textů
✅ Navázali jsme spolupráci s řadou advokátních kanceláří z okolních zemí
✅ Zajišťujeme právní služby TOP 3 dodavateli energií v ČR
✅ Rozšířili jsme významně právní služby na Slovensku
🔝 Stojíme na prahu roku, který přináší množství příležitostí, a jsme pevně přesvědčeni, že jich opět využijeme. Přidejte se k nám a společně se vydáme na cestu k dosažení nových úspěchů.

Povinnosti zaměstnavatele a odvody za zaměstnance

Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatelé jsou odpovědní za odvody sociálního pojištění za své zaměstnance. To zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Z hrubé mzdy pracovníka se odvádí celkem 31,3 % na sociální pojištění – 6,5 % hradí zaměstnanec a 24,8 % zaměstnavatel. Toto pojištění se platí každý měsíc.

Dále je zaměstnavatel povinen odvádět zdravotní pojištění za své zaměstnance. Z hrubé mzdy zaměstnance je 13,5 % věnováno na zdravotní pojištění, z čehož 9 % hradí zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec. I toto pojištění se platí měsíčně.

Zaměstnavatelé musí také za své zaměstnance odvádět zálohu na daň z příjmu, která činí 15 % z příjmu z práce.

Povinnosti při ukončení pracovně právního vztahu

Při ukončení pracovněprávního vztahu, ať už pracovního poměru, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci Zápočtový list a Evidenční list. Tyto dokumenty musí obsahovat informace o typu a délce zaměstnání, vykonávaných pracích, kvalifikaci, důvodech ukončení pracovního poměru, odpracovaném čase, srážkách ze mzdy a také o započitatelné době zaměstnání.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatelem můžete kontaktovat naši advokátní kancelář, případně konzultovat svou záležitost s příslušným finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, vaší zdravotní pojišťovnou nebo oblastním inspektorátem práce.

Zajišťovali jsme prodej největšího českého e-commerce veletrhu Czech On-line Expo

Na české e-commerce scéně se udála velká změna.

Jan Kalianko prodal největší český e-commerce veletrh Czech On-line Expo. Jsme rádi, že jsme mu mohli poskytnout právní podporu v této transakci, která zahrnovala nejen převod podílů, ale také zajištění přeměny společnosti.  

Z našeho týmu právní poradenství zajišťovali Jan Ambrož a Michaela Růžičková. 

Jsme doporučovaná kancelář dle žebříčku Právnická firma roku 2023

Dosáhli jsme významného milníku – naše debutová účast na Právnické firmě roku 2023 v nádherných prostorách Paláce Žofín v Praze byla korunována úspěchem! 🥳 S hrdostí oznamujeme, že AB Partners byla oceněna jako doporučovaná kancelář ve čtyřech kategoriích – Duševní vlastnictví, Firemní compliance, Správa majetku a Zdravotnické právo.👏

Tento prestižní žebříček pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory každoročně hodnotí právnické firmy na základě expertního posouzení a my jsme vděční za tuto poctu. 🔝

Děkujeme celému našemu týmu a všem našim klientům, kteří jsou součástí naší cesty a bez nichž by tento úspěch nebyl možný!

Přejít nahoru