Nabízíme autorizaci smluv k nemovitostem na Slovensku

Autorizací smlouvy advokátem se v rámci slovenského právního řádu rozumí sepsání smlouvy o převodu nemovitosti, zjištění totožnosti účastníků této smlouvy a jejich zástupců, posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům, a posouzení, zda uzavřením smlouvy nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody.
Autorizaci smlouvy advokátem lze srovnat se sepsáním smlouvy o převodu nemovitostí formou notářského zápisu. Celý proces poskytuje několik výhod.
Důvody, proč doporučujeme autorizovat smlouvu advokátem
1. Vklad autorizované smlouvy katastrální odbor povolí ve lhůtě nejpozději do 20 dnů bez bližšího zkoumání smlouvy na katastru nemovitostí. Často se stává, že účastníci smlouvy čekají na zápis vlastnického práva i několik měsíců. Pokud smlouvu autorizuje advokát, smlouva o převodu bude zavkladována ve zrychlené lhůtě 20 dnů.
2. Autorizací smlouvy se chrání nabyvatel nemovitosti (kupující). Když smlouvu autorizuje advokát – garantuje, že se kupující nestane obětí podvodu.
3. Advokátní kancelář zajistí rovnocenný přístup k oběma účastníkům a vysvětlí jim podmínky ve smlouvě.
4. Autorizace smlouvy advokátem přináší i tu výhodu, že prodávající a kupující nemusí své podpisy ověřit notářem. Autorizování kupní smlouvy advokátem nahrazuje ověření pravosti podpisu notářem. Na Slovensku ověřují podpisy jinak pouze notáři a obecní úřady.

Povinnosti zaměstnavatele a odvody za zaměstnance

Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatelé jsou odpovědní za odvody sociálního pojištění za své zaměstnance. To zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Z hrubé mzdy pracovníka se odvádí celkem 31,3 % na sociální pojištění – 6,5 % hradí zaměstnanec a 24,8 % zaměstnavatel. Toto pojištění se platí každý měsíc.

Dále je zaměstnavatel povinen odvádět zdravotní pojištění za své zaměstnance. Z hrubé mzdy zaměstnance je 13,5 % věnováno na zdravotní pojištění, z čehož 9 % hradí zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec. I toto pojištění se platí měsíčně.

Zaměstnavatelé musí také za své zaměstnance odvádět zálohu na daň z příjmu, která činí 15 % z příjmu z práce.

Povinnosti při ukončení pracovně právního vztahu

Při ukončení pracovněprávního vztahu, ať už pracovního poměru, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci Zápočtový list a Evidenční list. Tyto dokumenty musí obsahovat informace o typu a délce zaměstnání, vykonávaných pracích, kvalifikaci, důvodech ukončení pracovního poměru, odpracovaném čase, srážkách ze mzdy a také o započitatelné době zaměstnání.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatelem můžete kontaktovat naši advokátní kancelář, případně konzultovat svou záležitost s příslušným finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, vaší zdravotní pojišťovnou nebo oblastním inspektorátem práce.

Krizové ošetřovné v bodech: Aktuální informace pro rodiče z důvodu zavření prvních stupňů základních škol

Kdo má nárok?

Zaměstnanci (v pracovním poměru i pracovníci vykonávající práci na základě dohody o provedené práce či pracovní činnosti, pokud v předcházejících 3 měsících bylo z dohody odvedeno nemocenské pojištění), kteří nemohou docházet do zaměstnání z důvodu ošetřování nebo péče:

(Pokračování textu…)

Osvobození převodu dokončené jednotky v rodinném domě od daně z nabytí nemovitých věcí

Současné vlastníky a především nabyvatele bytových jednotek překvapí od 1. 11. 2019 příjemná změna v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň, upravená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen “zákonné opatření”), doznala počátkem listopadu výrazné změny v oblasti osvobození od této daně. Novela tohoto zákonného opatření se zaměřuje na § 7 zákonného opatření, jenž upravuje věcná osvobození u nových staveb.

(Pokračování textu…)

2019-11-12T12:57:03+01:0012.11.2019|Aktuality, Daně, Nemovitosti|
Přejít nahoru