Dne 1.10.2015 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce upravující mimo jiné možnosti zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Dosavadní stav

Připomínáme, že dosavadní znění zákoníku práce upravovalo jednostranné zrušení pouze u dohody o pracovní činnosti. V rámci smluvní volnosti bylo sice možné sjednat možnost jednostranného zrušení také u dohody o provedení práce, avšak zaměstnavatelé příslušné ustanovení v dohodách často opomíjeli, což mělo za následek, že takovou dohodu bylo prakticky téměř nemožné jednostranně ukončit. Určitá možnost existovala pouze u dohody o provedení práce sjednané na dobu neurčitou, a to v podobě výpovědi dle obecné úpravy občanského zákoníku. V takovém případě bylo možné dohodu o provedení práce vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.

Naproti tomu dohodu o pracovní činnosti bylo možné jednostranně ukončit výpovědí z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která počala běžet doručením výpovědi druhé straně. Současně strany měly možnost sjednat také okamžité zrušení dohody, avšak pouze z taxativních důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Nová úprava

Výše uvedenou novelou zákoníku práce se uvedená dvoukolejnost sjednocuje a oba typy dohod je možné jednostranně zrušit:

  • výpovědí z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná doručením výpovědi druhé straně;
  • okamžitým zrušením dohody, avšak pouze za předpokladu, že tento způsob byl v rámci dohody sjednán. Současně může být okamžité zrušení sjednáno opět pouze z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru dle zákoníku práce.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme v obou typech dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výslovně upravit možnost okamžitého zrušení dohody z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru dle zákoníku práce. Tyto důvody je vhodné v rámci příslušné dohody přesně specifikovat.

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout právní služby nejen v oblasti pracovního práva.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.