Zákon o ochraně ovzduší stanovuje každému provozovateli stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (dále jen „kotel na tuhá paliva“), provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Lhůta pro první kontrolu

Provedení první kontroly technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva byl provozovatel povinen zajistit nejpozději do 31. prosince 2016.

Kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva může provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená daným výrobcem kotle na tuhá paliva. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle na tuhá paliva. Seznamy odborně způsobilých osob ve vašem regionu najdete na internetových stránkách výrobce kotle na tuhá paliva. V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Kontroly obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Počínaje 1.1.2017 je provozovatel kotle na tuhá paliva povinen předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly kotle na tuhá paliva vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že kotel na tuhá paliva je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly kotle na tuhá paliva, tak obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o jeho povinnostech a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou ze svých povinností, je kontrolující osoba oprávněna vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností provozovatele. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolující osobě přístup ke kotli na tuhá paliva. Kontrolující osoba je povinna se identifikovat a provádět pouze kontrolu kotle na tuhá paliva, jeho příslušenství a používaných paliv. Do prostor s touto kontrolou nesouvisejících není oprávněna vstupovat.

Jaká sankce Vám hrozí při nesplnění povinnosti?

Neprokáže-li se provozovatel kotle na tuhá paliva po 31. prosinci 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu zdroje nebo neprovede povinou kontrolu, hrozí mu uložení pokuty do výše 20.000,- Kč v případě fyzické osoby nebo 50.000,- Kč v případě právnické osoby.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.