Naše kancelář vám poskytne správu pohledávek na nejvyšší úrovni. Nezáleží, zda za námi přijdete s jednou pohledávkou či nám předáte kompletní správu vašich pohledávek. Vymáhání pohledávek provádíme po celé České republice.

Konzultace ohledně vašich pohledávek je zdarma, neváhejte se proto na nás obrátit. Na základě předložených podkladů provedeme analýzu nároku a dále ve spolupráci s vámi zkompletujeme dokumentaci nezbytnou pro další kroky v rámci vymáhacího procesu. Samozřejmostí je lustrace dlužníka v insolvenčním rejstříku a jeho průběžná kontrola po celou dobu vymáhání.

Po provedené kontrole podkladů připravíme a zašleme dlužníkovi předžalobní výzvu k úhradě dlužné částky včetně příslušenství (tj. úroků z prodlení, smluvních pokud apod.).

V případě, že na základě předžalobní výzvy:

  1. dlužník uhradí dlužnou částku – případ je ukončen a vám je vyplacena jistina pohledávky včetně příslušenství;
  2. dlužník požádá o úhradu dluhu formou splátkového kalendáře – po poradě s vámi připravíme dohodu o uznání dluhu spolu se splátkovým kalendářem, který je sjednáván pod ztrátou výhody splátek. Následně provádíme průběžnou kontrolu úhrady jednotlivých splátek;
  3. dlužník neuhradí své dluhy – po poradě s vámi připravíme a podáme žalobu na zaplacení, dále vás budeme zastupovat v rámci celého soudního řízení.

Podáním žaloby vám vzniká jakožto žalobci povinnost uhradit soudní poplatek. Uhrazený soudní poplatek je však součástí náhrady nákladů řízení, které je v případě úspěchu žalobce v soudním řízení, povinen uhradit žalovaný, tedy dlužník.

V případě, že dlužník po vydání pravomocného soudního rozhodnutí neuhradí dlužnou částku včetně náhrady nákladů soudního řízení, připravíme a podáme exekuční návrh na nucený výkon rozhodnutí. Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s předními exekutory, kteří mají vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek. Ani v rámci exekučního řízení vám nevznikají žádné další výdaje spojené s vymáháním dluhu.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.