Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal dne 22.1.2016 nové stanovisko pod č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech, které nahrazuje dřívější stanovisko Úřadu týkající se této problematiky vydané pod č. 1/2008. Nové stanovisko Úřadu se vztahuje na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím záznamového kamerového systému a reflektuje současný vývoj rozhodovací praxe soudů, jakož i vlastních poznatků Úřadu z jeho kontrolní činnosti.

Dva typy prostor v bytových domech

Stanovisko si klade za cíl zvýšit míru ochrany shromažďovaných dat o subjektech před jejich případným zneužitím. Pro správce bytových domů (např. SVJ či bytová družstva) je důležité, že Úřad z pohledu provozování kamerových systémů rozděluje prostory v bytových domech v zásadě na dva typy, a to (i) sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), kde je možné instalovat kamerový systém za splnění určitých podmínek bez souhlasu všech vlastníků či nájemců bytů a (ii) prostory vchodových dveří do bytů, které lze monitorovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze se souhlasem všech dotčených obyvatel jednotlivých bytů.

Informační povinnost

V obou případech je nutné ještě před spuštěním kamerového systému splnit informační povinnost, například projednáním na schůzi shromáždění SVJ a následným vyvěšením nebo rozesláním informace o zpracování všem obyvatelům domu. Uvedené platí obdobně i v případě nových obyvatel domu, kteří se do něj přistěhují až po instalaci a spuštění kamerového systému. V případě dalších osob, které do bytového domu budou přicházet nepravidelně, např. návštěvy obyvatel domu, je správce povinen splnit informační povinnost alespoň umístěním informačních tabulek u všech vstupů do sledovaných prostor.

Podrobněji se můžete seznámit se shora uvedeným stanoviskem na webových stránkách Úřadu (vizte https://www.uoou.cz/ke-stanovisku-c-1-2016-umisteni-kamerovych-systemu-v-bytovych-domech/d-18873/p1=1099).

V případě, že plánujete využít kamerové systémy se záznamem (a to nejen v bytovém domě, ale např. na pracovišti apod.) k ochraně života, zdraví či majetku, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Pomůžeme Vám nejen s oznámením záměru zpracování osobních údajů Úřadu dle ust. § 16 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale také Vás upozorníme na veškeré povinnosti a podmínky, které zákon klade na správce osobních údajů.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.