Tato směrnice o ochraně soukromí fyzických osob stanovuje pravidla společnosti AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07673418, se sídlem Dřevná 2, 128 00 Praha (dále jako „Společnost“, „naše“, „nás“, „nám“ nebo „my“).

Tato směrnice se vztahuje na naše klienty, zaměstnance, kteří pracují pro naše klienty, návštěvníky webů, distributory, naše dodavatele a smluvní partnery, jejich zaměstnance, protistrany a dlužníky klientů a smluvní partnery klientů (dále jako „vy“, „vaše“, „vám“ nebo „vás“). Popisuje: údaje, které vás identifikují a které shromažďujeme; způsob používání těchto údajů; právní východiska, na jejichž základě je zpracováváme; s kým je sdílíme, a jak je uchováváme.

Tento dokument také popisuje další důležitá témata související s vašimi údaji a jejich důvěrností. Pečlivě si tuto směrnici přečtěte, abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Tím, že navštívíte nebo procházíte náš web, kontaktujete nás prostřednictvím sociálních médií nebo pro nás pracujete, nabízíte nám zboží nebo služby, používáte některé z našich produktů nebo služeb, které vám poskytujeme, nebo nám své údaje poskytujete jinak, potvrzujete, že jste si přečetli úplné znění této směrnice o ochraně soukromí.

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Některé údaje o vaší osobě můžeme získat přímo od vás. Některé údaje o vaší osobě však můžeme získat od třetích stran, například vašeho zaměstnavatele nebo pracovní agentury, obchodních partnerů, mediálních agentur, společností provozujících průzkum trhu, našich dodavatelů, veřejných webů, agentur a veřejných orgánů (včetně celních úřadů), které jsou v této směrnici souhrnně označovány jako „externí zdroje“. My, nebo třetí strany naším jménem, o vás můžeme shromažďovat a využívat následující údaje, které jsou v dalším textu této směrnice označovány jako „osobní údaje“:

1.1. Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů).

Můžete nám předávat osobní údaje o sobě pomocí online formulářů na našem webu, vyplněním objednávkových formulářů, v rámci poskytovaných či plněných právních služeb pro vás či třetí osobu, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky. To zahrnuje například případy, kdy nám váš zaměstnavatel poskytne vaše osobní údaje, aby mohl využívat naše služby, nebo v případě plnění právních služeb pro Vás, Vašeho zaměstnavatele či třetí osobu, zejména jste-li protistrana. V takovém případě mohou být osobní údaje získány od soudu, soudního exekutora, insolvenčního správce, notáře apod. Vy nebo externí zdroje nám také můžete dávat osobní údaje o své osobě, když nám vy nebo externí zdroj nabízíte nebo poskytujete služby. Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů), mohou zahrnovat:

(a) Údaje o vaší osobě:

 • vaše jméno, příjmení, adresu;
 • vlastněné nemovitosti;
 • vedené exekuce, insolvence či jiná řízení;
 • datum narození či rodné číslo;
 • pohlaví;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • informace o účtu;
 • údaje o podnikání (IČO, sídlo, provozovny);
 • adresu a název zaměstnavatele;
 • název vaší pozice;
 • údaje uvedené v korespondenci;
 • aktualizace údajů, které nám byly poskytnuty; a
 • pokud navštěvujete naše pracoviště, záznamy z průmyslových kamer.

(b) Údaje o návštěvnících našich webů a případně uživatelích našich aplikací:

 • pokud navštívíte náš web, vaši IP adresu;
 • vaše uživatelské jméno;
 • vaše jméno, příjmení, adresu;
 • váš věk;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • fakturační údaje;
 • vaše chování na webu (například stránky, které jste prohlédli);
 • podrobnosti o platbách;
 • historii objednávek;
 • demografické údaje.

(c) Údaje o službách, které vám poskytujeme:

 • údaje potřebné k poskytování služeb pro vás (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, obchodních referencí a daňových informací);
 • jméno, které jste uvedli pro personalizované služby;
 • doklady totožnosti a adresy;
 • údaje z provedených due diligence;
 • údaje pro klientské služby;
 •  údaje pro řízení vztahů s klienty a marketing;
 • pracovní kontaktní informace (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa);
 • doklad totožnosti a adresa;
 • doklady k vízům nebo pracovnímu povolení;
 • kontaktní informace pro naléhavé situace;
 • podrobnosti o pracovním poměru a mzdě;
 • informace ze soudních, správních a jiných řízeních;
 • údaje o zdravotním stavu;
 • údaje o podnikání;
 • údaje o majetku, příjmech a výdajích;
 • údaje o trestní minulosti;
 • údaje o uzavřených smlouvách;
 • údaje o dluzích.

(d) Údaje o službách, které získáváme od vás nebo vašeho zaměstnavatele:

 • váš web;
 • vaše fotografie;
 • pracovní kontaktní informace (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa);
 • doklad totožnosti a adresa;
 • kontaktní informace pro naléhavé situace.

(e) Pokud k navázání kontaktu s námi nebo zjištění informací o našich produktech nebo službách použijete sociální média, údaje z vašeho profilu (včetně vašich preferencí a komunikace s námi na Facebooku, LinkedInu, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s naším podnikáním.

(f) Pokud navštívíte naše akce, fotografie a videozáznamy z akce (o tom vás budeme také informovat v průběhu akce).

Některé osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nebo které nám vy nebo třetí strany poskytnete, mohou být považovány za zvláštní kategorie údajů. Zvláštní kategorie údajů zahrnují údaje o vašem fyzickém a duševním zdraví či trestní minulosti. Upozorňujeme, že některé typy osobních údajů potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo abyste vy nebo externí zdroje mohli poskytovat služby nám. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebo pokud nás požádáte o jejich odstranění, není-li jiný zákonný titul pro jejich zpracování, možná už nadále nebudete mít přístup k našim službám nebo nám nebudete moci poskytovat služby.

1.2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nebo které získáváme od našich externích zdrojů

(a) Vždy, když navštívíte náš web, můžeme automaticky shromažďovat kterékoli z následujících údajů:

 • technické údaje, včetně IP adresy použité k připojení vašeho počítače k internetu, název domény a země, které posílají požadavek na data, požadované soubory, typ a verze prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma;
 • údaje o vaší návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění, blogů a dalších komunikačních údajů a údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování.

(b) Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích, budeme shromažďovat určité údaje o vaší osobě ze stránek sociálních médií a prostřednictvím vaší interakce s námi nebo informacemi o našich produktech a službách.

(c) Můžeme o vaší osobě shromažďovat údaje z veřejných zdrojů.

(d) Pokud jste klient nebo dodavatel (nebo potenciální klient nebo dodavatel), nebo pro některého z nich pracujete (včetně role konzultanta), můžeme o vaší osobě získávat údaje z webu vaší společnosti.

2. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

My, nebo externí zdroje jednající naším jménem, shromažďujeme, používáme a uchováváme osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

2.1. Pokud od vás získáváme zboží nebo služby, abychom od vás mohli přijímat služby a spravovat je.

2.2. Pokud vám poskytujeme služby (a) abychom vám nebo vašemu zaměstnavateli poskytli příslušné služby; (b) abychom řešili dotazy nebo problémy, které máte s našimi službami, včetně veškerých otázek, které můžete mít o způsobu, jakým shromažďujeme, uchováváme a používáme vaše osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o vaší osobě vedeme. Pokud s vámi nemáme smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pro ty účely, které jsou v našem legitimním zájmu v rámci poskytování služeb našich klientů; (c) abychom vám mohli zasílat určitá sdělení (včetně e-mailů nebo poštovních zásilek) o našich službách, jako jsou oznámení a administrativní zprávy; (d) k provádění statistických analýz a průzkumu trhu, a (e) pokud jste nám k tomu poskytli souhlas, nebo v jiných případech, pokud je to v našem legitimním zájmu, pro účely rozvoje podniku a marketingové účely, abychom vám mohli předávat (včetně e-mailů a poštovních zásilek) informace o našich produktech a službách, které jste požadovali, nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, ale pouze pokud jste nám k tomu dali souhlas.

2.3. Pro účely interního výkaznictví, obchodní administrativy, k zajištění adekvátního pojistného krytí pro naši Společnost, k zajištění bezpečnosti našich zařízení, pro účely výuky, výzkumu a vývoje a k identifikaci a realizaci možností zvýšení efektivity Společnosti.

2.4. Abychom dodrželi veškeré postupy, zákony a předpisy, které se na nás vztahují – což může zahrnovat případy, kdy je podle našeho uvážení dodržení těchto předpisů v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžadují příslušné předpisy.

2.5. Abychom zřídili, vykonávali nebo hájili svá zákonná práva – což může zahrnovat případy, kdy je to podle našeho uvážení v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.

2.6. Pokud nás kontaktujete na sociálních sítích, k monitorování vaší interakce s námi a naší značkou online, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro účely průzkumu trhu a k plánování budoucích marketingových kampaní.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Podle našeho názoru je právní základ používání vašich osobních údajů, které je popsáno v této směrnici o ochraně soukromí, následující: (a) používání vašich osobních údajů námi je nutné k plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy (například k dodržení podmínek používání našeho webu, které jste přijali tím, že jste navštívili náš web, a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od vás nebo vašeho zaměstnavatele), nebo (b) používání vašich osobních údajů z naší strany je nezbytné k dodržení našich zákonných povinností (např. poskytování údajů finančnímu úřadu); nebo (c) pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání vašich osobních údajů nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy jiných osoby (například k zajištění bezpečnosti našeho webu). Našimi legitimními zájmy je:

 • provozovat, rozšiřovat a rozvíjet naše podnikání;
 • provozovat náš web;
 • vybírat si kvalifikované dodavatele s potřebnými schopnostmi;
 • zajistit bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a klienty;
 • marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
 • poskytovat služby našim klientům, provádět a přijímat platby, zajišťovat služby klientům a znát klienty, kterým služby poskytujeme; a
 • zadávat objednávky, sledovat a zajistit jejich plnění našimi dodavateli.

3.2. Zvláštní kategorie vašich osobních údajů smíme používat, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).

3.3. Pokud se spoléháme na souhlas, který jste nám udělili k používání vašich údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, můžete svůj souhlas odvolat – kontaktujte nás na speciální kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů: gdpr@abpartners.cz a my tohoto využití zanecháme, není-li takové použití možné z jiného právního titulu. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat vám služby.

4. SOUBORY COOKIE

4.1. Některé stránky na našem webu používají soubory cookie, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když navštívíte náš web nebo použijete naši aplikaci. Soubory cookie používáme, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout lépe přizpůsobené možnosti díky tomu, že poznáme a zapamatujeme si vaše konkrétní preference při prohlížení.

4.2. Pokud na našem webu soubory cookie používáme, můžete je kdykoli zablokovat. K tomu můžete aktivovat nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), nemusíte získat přístup k celému našemu webu nebo jeho částem nebo být schopni používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webu poskytovány.

4.3. Pokud budete nadále náš web a/nebo služby používat, souhlasíte s používáním souborů cookie z naší strany.

5. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran: (a) s našimi poskytovateli služeb a subdodavateli, včetně mimo jiné zpracovatelů plateb, dodavatelů technických služeb a podpory, pojistitelů, poskytovatelů účetních, daňových a cloudových služeb; (b) s vaším zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou, je-li to nezbytné; (c) se soudy, soudními exekutory, insolvenčními správci, notáři apod., zejména jste-li dlužníkem našeho klienta; d) s veřejnými institucemi (včetně pracovníků celních úřadů); (e) se společnostmi, které nám pomáhají s marketingem, reklamou a propagací, a (f) s poskytovateli analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web. Možnost všech třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, využívat tyto údaje pro jiné účely, než poskytování služeb naší Společnosti je omezena (ze zákona nebo smluvně). Vždy zajistíme, aby třetí strany, se kterými vaše osobní údaje sdílíme, dodržovaly povinnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou v souladu s touto směrnicí o ochraně soukromí a příslušnými předpisy.

5.2. Vaše osobní údaje budeme také sdělovat třetím stranám: (a) pokud máme povinnost vaše osobní údaje sdělit nebo sdílet, abychom dodrželi jakékoli zákonné povinnosti, zákonné požadavky představitelů státních nebo policejních orgánů a v rámci plnění zákonů jednotlivých států v oblasti bezpečnosti nebo výkonu práva nebo prevence nezákonné činnosti; (b) abychom mohli vymáhat nebo uvést v platnost naše podmínky nebo jinou smlouvu, nebo reagovat na tvrzení, chránit svá práva nebo práva třetí strany, chránit bezpečnost osob nebo bránit nezákonným činnostem, nebo (c) abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost Společnosti, našich zaměstnanců, klientů nebo dalších osob.

5.3. Můžeme také sdělovat a používat anonymizované, agregované zprávy a statistiky o uživatelích našeho webu nebo našich služeb a z interakcí s námi a našimi značkami na sociálních médiích pro účely tvorby interních zpráv nebo zpráv pro naši Společnost nebo jiné třetí strany a pro naše marketingové a propagační účely. Žádná z těchto anonymizovaných, agregovaných zpráv nebo statistik neumožní osobní identifikaci našich uživatelů.

5.4. Pokud to není výslovně uvedeno výše, nikdy nebudeme vaše osobní údaje sdílet, prodávat ani pronajímat žádné třetí straně, aniž bychom vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali váš souhlas. Pokud jste nám udělili souhlas k používání vašich osobních údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, měli byste nás kontaktovat a my tohoto využití zanecháme, není-li takové použití možné z jiného právního titulu.

6. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje nevedeme déle, než je nutné pro účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávané. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, a/nebo vyplývá z dodržování příslušných zákonů a z potřeby vytvořit, uplatnit nebo hájit naše zákonná práva.

6.2. Veškerá vaše data jsou uložena bez ohledu na způsob jejich zpracování a technické prostředky na úložištích umístěných v Evropské unii.

7. VAŠE PRÁVA

7.1. V souvislosti se svými osobními údaji máte určitá práva. Pokud chcete získat další informace o těchto právech, nebo chcete některé z nich uplatnit, kontaktujte nás kdykoli e-mailem na adrese gdpr@abpartners.cz. Máte právo požadovat abychom: (a) poskytli přístup k vašim osobním údajům, které o vás vedeme; (b) aktualizovali jakékoli vaše osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné; (c) odstranili vaše osobní údaje, které o vás vedeme; (d) omezili způsob zpracování vašich osobních údajů; (e) zabránili zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; (f) poskytovali nebo neposkytovali vaše osobní údaje externím poskytovatelům služeb; (g) poskytli vám kopii vašich osobních údajů, které o vás vedeme; nebo (h) zvážili odůvodněné námitky, které vznesete proti používání vašich osobních údajů z naší strany.

7.2. Všechny takové požadavky zvážíme a v přiměřené lhůtě na ně budeme reagovat (každopádně nejpozději v zákonem předepsané lhůtě). Upozorňujeme však, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z těchto požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělíme vám to v reakci na váš požadavek. Než budeme na vaše požadavky reagovat, můžeme od vás žádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti.

8. MARKETING

8.1. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro marketingové účely v e-mailech, aplikacích, v telefonních hovorech a poštovních zásilkách.

8.2. Můžeme vám zasílat určitá marketingová sdělení (včetně elektronické marketingové komunikace pro stávající klienty), pokud je to v našem legitimním zájmu pro účely marketingu a rozvoje podnikání.

8.3. Pro přímá marketingová sdělení však vždy získáme vás souhlas, pokud je to od nás zákonem vyžadováno a pokud máme v úmyslu pro tyto marketingové účely vaše osobní údaje sdělit třetí straně.

8.4. Pokud si přejete, abychom vám marketingová sdělení přestali zasílat, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@abpartners.cz.

9. BEZPEČNOST

9.1. Společnost klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do našich prostor, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do našich systémů a používání antivirového softwaru.

9.2. Při poskytování osobních údajů mohou být vaše osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí k tomu, abychom osobní údaje, které nám poskytujete, ochránili, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto berete na vědomí a přijímáte, že nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, které jsou přenášeny. Jakmile vaše osobní údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

9.3. Pokud jsme vám dali (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k vašemu online účtu, odpovídáte za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu neprozrazovali.

10. WEBY TŘETÍCH STRAN

10.1. Náš web a stránky na sociálních sítích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami. Upozorňujeme, že tato směrnice o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, aplikací a stránek na sociálních sítích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o vás, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí a vy byste si je měli pečlivě přečíst, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích stran.

11. ZMĚNY NAŠÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ SOUKROMÍ

11.1. Naši směrnici o ochraně soukromí můžeme příležitostně aktualizovat. Veškeré budoucí změny směrnice o ochraně soukromí budou zveřejněny. Pravidelně se vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám naší směrnice o ochraně soukromí. Pokud budete nadále používat naše služby a náš web, nebo nám budete nabízet a/nebo poskytovat služby, potvrzujete tím, že jste si přečetli aktuální verzi naší směrnice o ochraně soukromí a rozumíte jí.

12. DALŠÍ OTÁZKY NEBO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

12.1. Pokud budete mít jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně shromažďování, používání nebo uchovávání vašich osobních údajů z naší strany, nebo pokud si budete přát uplatnit jakékoli ze svých práv souvisejících s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou: Mgr. Jan Ambrož, kontaktní adresa Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň, email: gdpr@abpartners.cz, tel. +420 730 688 240. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo zveřejnění vašich osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit.

12.2. Můžete také podat stížnost u místního orgánu zabývajícího se ochranou údajů v zemi Evropské unie, ve které má naše Společnost sídlo, nebo ve které zpracováváme osobní údaje, které se týkají nabízení zboží nebo služeb vaší osobě v Evropské unii. Případně pokud se budete domnívat, že byla porušena vaše práva, můžete se dožadovat nápravy u místních soudů.