Tým advokátní kanceláře AB PARTNERS

Eva Kadlec Benešová

Eva Kadlec Benešová

Advokátka

Pracovní zkušenosti

Eva vystudovala Právnickou fakultu ZČU v Plzni (2012). V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční stipendijní pobyt v rámci programu Sokrates/Erasmus v SRN (Universität in Passau 2010/2011), na jehož konci získala osvědčení o základních znalostech občanského práva – Urkunde über die deutschen Grundkenntnisse des BGB. V roce 2014 získala na téže univerzitě akademický titul LL.M. v rámci programu Deutsches Recht für ausländische Studierende.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonala Eva tříměsíční pracovní stáž v rámci programu Leonardo v SRN (Passau). Program pracovního pobytu byl zaměřen na právní pomoc německy hovořícím klientům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na území České republiky.

Eva v roce 2015 ukončila rigorózní řízení na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získala titul JUDr.

V současné době je Eva doktorandem Právnické fakulty ZČU v Plzni a společníkem advokátní kanceláře AB PARTNERS. Eva aktivně publikuje pro periodika nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. a přednáší na Právnické fakultě v Plzni.

Specializace

Eva se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (právo obchodních korporací, likvidace společností, veřejné zakázky, nekalá soutěž), pracovního práva (podpora malým a středním firmám, příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice, náhrady škody), práva průmyslového vlastnictví a IT práva (autorské právo, ochranné známky apod.) a mediace (mimosoudní řešení sporů).

Jazykové znalosti

Eva hovoří plynně anglicky a německy.

Klára Nezkusilová

Klára Nezkusilová

Advokátka

Pracovní zkušenosti

Klára vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2004) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia se Klára zaměřila na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a obchodování se ženami. Své teoretické znalosti této problematiky obohatila o praktické zkušenosti získané praxí v neziskové organici La Strada Česká republika, o.p.s.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonávala Klára koncipientskou praxi se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

V současné době je Klára společníkem advokátní kanceláře AB PARTNERS. Klára se vedle své profese aktivně věnuje publikační činnosti a přípravě školení pro obchodní i neziskový sektor.

Specializace

Klára se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy), práva směnečného a šekového (uplatnění nároků ze směnek a šeků), insolvenčního práva (zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, osobní bankrot) a trestního práva (majetková trestná činnost).

Jazykové znalosti

Klára hovoří plynně anglicky.

Jan Ambrož

Advokát

Pracovní zkušenosti

Jan se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Má zkušenosti jak z předních advokátních kanceláří specializujících se na korporátní klientelu, tak z kanceláří zaměřených na generální praxi.

Specializace

Jan se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a insolvenčního. Má rozsáhlé zkušenosti s ochranou autorského práva a práv průmyslových, zejména ochranných známek, patentů a užitných vzorů, a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů při řešení sporů před soudy. Ve své dosavadní praxi se také věnoval právu životního prostředí.

Jazykové znalosti

Jan hovoří plynně anglicky a částečně německy.

Petr Bílý

Advokát

Pracovní zkušenosti

Petr se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Během své dosavadní praxe působil v předních pražských a plzeňských advokátních kancelářích s mezinárodní klientelou.

Specializace

Petr se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti zastupování klientů před soudy a správnímí orgány v rámci sporné i nesporné agendy, práva obchodního, insolvenčního, občanského, přestupkového a trestního. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti nemovitostí, bytového práva a zejména bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ve své dosavadní praxi se také věnoval pojistnému právu.

Jazykové znalosti

Petr hovoří plynně anglicky a částečně německy.

Kateřina Kabelíková

Kateřina Kabelíková

Advokátní koncipientka

Pracovní zkušenosti

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2017) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia Kateřina absolvovala stáže na civilním a trestním úseku obvodních soudů v Praze a současně vykonávala právní praxi v advokátní kanceláři, při níž poskytovala právní podporu advokátům a advokátním koncipientům.

Při studiu se Kateřina zaměřila na obchodní právo závazkové a dále na právo trestní, zejména pak na problematiku zjišťování a postihu trestných činů souvisejících se zneužíváním návykových látek.

V současné době je Kateřina advokátní koncipientkou advokátní kanceláře AB PARTNERS.

Specializace

Kateřina se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), trestního práva, rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy).

Jazykové znalosti

Kateřina hovoří plynně anglicky a španělsky.

Jsme připraveni Vám okamžitě poskytnout právní služby na profesionální úrovni.